wyszukiwarka

Herb Polski

Informacja dla studentów w sprawie organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

Informacje ogólne

 1. Kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 prowadzone jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego czy forma ta została przewidziana w programie studiów.
 2. W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w formie tradycyjnej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie realizowane są zajęcia z bezpośrednim udziałem studentów na kierunku Nauka o Policji i prowadzących zajęcia.
 3. Zajęcia, o których mowa w pkt I. 1 nie są tożsame z zajęciami w e-learningu (KNO), realizowanymi w formie asynchronicznej.
 4. Dziekan organizuje dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia spotkania adaptacyjne w formie zdalnej.
 5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę organizacji zajęć oraz spotkań adaptacyjnych, za zgodą Komendanta-Rektora, po zaopiniowaniu przez Dziekana.

Sposób organizacji kształcenia zdalnego

 1. Zajęcia prowadzone są metodami i technikami kształcenia na odległość w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach i realizowane są w dniach i godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku studiów.
 2. Warunek prowadzenia zajęć metodami i technikami kształcenia na odległość w ramach synchronicznego kontaktu jest spełniony, gdy odbywają się one poprzez:
 • transmisję zajęć w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
 • wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy zajęć mogą wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci.
 1. Warunek wskazany w pkt II. 2 uważa się za spełniony w sytuacji udostępnienia na platformie Kampus materiałów dydaktycznych przed czasem zaplanowanych zajęć wykładowych
  w formie prezentacji Power Point lub nagranego wykładu przez prowadzącego, w celu zapoznania się z nimi przez  studentów z zastrzeżeniem dostępności prowadzącego w czasie rzeczywistym w trakcie zaplanowanych w planie zajęć.
 2. Udostępnienie studentom materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.
 3. Kształcenie studentów, realizowane jest przy pomocy Webex Cisco, MS Teams oraz platformy Kampus.
 4. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć przy użyciu innej technologii informatycznej, która będzie zapewniała odpowiednie warunki komunikacji elektronicznej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Kierownika Działu Łączności i Obsługi Informatycznej oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, po zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. studenckich.
 5. Dyżury dydaktyczne przeprowadza się w formie kontaktu asynchronicznego w godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
 6. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, określonych w programach studiów, w szczególności przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, zaliczeń z oceną kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, może odbywać się poza siedzibą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu.
 7. Dopuszcza się, jako pomocniczą formę kontaktu ze studentami, wykorzystanie systemu poczty służbowej pracownika w domenie wspol.edu.pl. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie innej poczty elektronicznej podczas kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. W zakresie nieuregulowanym stosuje się, w szczególności przepisy Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przepisy zarządzenia nr 175/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych na studiach realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Klauzula RODO

Uczestnicy procesu dydaktycznego zobowiązani są do zapoznania się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w trakcie transmisji przebiegu zajęć oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zamieszczonymi poniżej.

 

Klauzula RODO:

Zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie transmisji przebiegu zajęć oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie - adres korespondencyjny ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;    
 • do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez WSPol;
 1. Państwa dane osobowe w trakcie transmisji przebiegu zajęć oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będą przetwarzane w celu świadczenia usługi edukacyjnej przez WSPol na podstawie art. 67 ust 4 oraz 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na wywiązaniu się z ustawowych i statutowych obowiązków ciążących na WSPol jako Uczelni Wyższej w czasie ogłoszonego stanu epidemii na terenie RP i wiążącymi się z tym ograniczeniami i obostrzeniami;  
 2. Państwa dane osobowe w trakcie transmisji przebiegu zajęć oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, przetwarzane będą: w systemie WEBEX CISCO MEETING administrowanym przez Komendanta Głównego Policji z up. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; przez platformę Kampus administrowaną przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz platformę MS Teams administrowaną przez firmę Microsoft;
 3. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi wsparcia dla rozwiązań teleinformatycznych dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, systemu WEBEX CISCO MEETING, platformy MS Teams oraz firmy Microsoft, na podstawie stosownych umów oraz podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy MS Teams znajdują się na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
 4. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 5. w trakcie transmisji przebiegu zajęć oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ );
 7. podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu.

 

Akt prawny - pobierz Zarządzenie nr 128/2020 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18 września 202 r. w sprawie organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021