Herb Polski 

Szkolenia zawodowe powierzone do realizacji Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

 1. Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych.
 2. Szkolenie zawodowe podstawowe.

 

Doskonalenie zawodowe centralne realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w 2020 roku:

I. Kursy specjalistyczne

 1. Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie cyberprzestępczości
 2. Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej
 3. Kurs specjalistyczny języka angielskiego dla policjantów pododdziałów antyterrorystycznych Policji
 4. Kurs specjalistyczny z języka angielskiego – poziom IV
 5. Kurs specjalistyczny z języka angielskiego – poziom V
 6. Kurs specjalistyczny z języka angielskiego – poziom VI
 7. Kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych
 8. Kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu
 9. Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości
 10. Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami
 11. Kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych
 12. Kurs specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej
 13. Kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych
 14. Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych
 15. Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej
 16. Kurs specjalistyczny dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych
 17. Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji
 18. Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
 19. Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych
 20. Kurs specjalistyczny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 21. Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik przesłuchań
 22. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy
 23. Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych
 24. Kurs specjalistyczny w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinka automatycznego
 25. Kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym
 26. Kurs specjalistyczny dla policjantów - ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych - część językowa (język angielski)
 27. Kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
 28. Kurs specjalistyczny dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji
 29. Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania
 30. Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe
 31. Kurs specjalistyczny w zakresie działań w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów ukierunkowanej na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji
 32. Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi i wykorzystania w analizie kryminalnej oprogramowania bazodanowego
 33. Kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej
 34. Kurs specjalistyczny dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji
 35. Kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego
 36. Kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji
 37. Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka
 38. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej
 39. Kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych
 40. Kurs specjalistyczny w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową
 41. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych
 42. Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania
 43. Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczenia tego procederu
 44. Kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej
 45. Kurs specjalistyczny w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Sysytemu Informacyjnego oraz VISMail
 46. Kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 47. Kurs specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych
 48. Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania
 49. Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji
 50. Kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 51. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zadania w wydziałach postępowań administracyjnych
 52. Kurs specjalistyczny w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 53. Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji
 54. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców
 55. Kurs specjalistyczny z zakresu taktycznych aspektów zwalczania przestępczości samochodowej
 56. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej
 57. Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

 

II. Kursy realizowane jako inne przedsięwzięcia doskonalenia zawodowego centralnego

 1. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail realizowanego w systemie kształcenia na odległość (etap kształcenia na odległość)
 2. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail realizowanego w systemie kształcenia na odległość (etap stacjonarny)
 3. Szkolenie z zakresu dokonywania oceny zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.) za zgodą Komendanta Głównego Policji w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie dla policjantów jednostek Policji mogą uczestniczyć, w tym także odpłatnie, przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Komendantem-Rektorem a zainteresowanym podmiotem

 

Przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów i porozumień dla innych podmiotów:

WSPol w Szczytnie realizuje również inne przedsięwzięcia szkoleniowe, których tematyka dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb podmiotu zlecającego szkolenie. Szkolenie odbywa się na podstawie autorskiego programu szkolenia uzgodnionego ze zleceniodawcą. Przedsięwzięcia odbywają się na podstawie umów i porozumień zawieranych ze zleceniodawcą.
Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia na terenie WSPol.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 733 5094