wyszukiwarka

Herb Polski

Szkolenia zawodowe powierzone do realizacji Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

 1. Szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych.
 2. Szkolenie zawodowe podstawowe.

 

Doskonalenie zawodowe centralne realizowane przez Wyższą Szkołę Policji:

I. Kursy specjalistyczne:

 1. Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie cyberprzestępczości.
 2. Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej.
 3. Kurs specjalistyczny języka angielskiego dla policjantów pododdziałów antyterrorystycznych Policji.
 4. Kurs specjalistyczny z języka angielskiego – poziom IV.
 5. Kurs specjalistyczny z języka angielskiego – poziom V.
 6. Kurs specjalistyczny z języka angielskiego – poziom VI.
 7. Kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych.
 8. Kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu.
 9. Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
 10. Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami.
 11. Kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych.
 12. Kurs specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej.
 13. Kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych.
 14. Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych.
 15. Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej.
 16. Kurs specjalistyczny dla dowódców podoperacji kontrterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych.
 17. Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji.
 18. Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
 19. Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych.
 20. Kurs specjalistyczny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.
 21. Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik przesłuchań.
 22. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy.
 23. Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych.
 24. Kurs specjalistyczny w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinka automatycznego.
 25. Kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
 26. Kurs specjalistyczny dla policjantów - ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych - część językowa (język angielski).
 27. Kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
 28. Kurs specjalistyczny dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji.
 29. Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania.
 30. Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe.
 31. Kurs specjalistyczny w zakresie działań w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów ukierunkowanej na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji.
 32. Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi i wykorzystania w analizie kryminalnej oprogramowania bazodanowego.
 33. Kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej.
 34. Kurs specjalistyczny dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji.
 35. Kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego.
 36. Kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji.
 37. Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka.
 38. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.
 39. Kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych.
 40. Kurs specjalistyczny w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową.
 41. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych.
 42. Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania.
 43. Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczenia tego procederu.
 44. Kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej.
 45. Kurs specjalistyczny w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Sysytemu Informacyjnego oraz VISMail.
 46. Kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
 47. Kurs specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych.
 48. Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania.
 49. Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji.
 50. Kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 51. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zadania w wydziałach postępowań administracyjnych.
 52. Kurs specjalistyczny w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 53. Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.
 54. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców.
 55. Kurs specjalistyczny z zakresu taktycznych aspektów zwalczania przestępczości samochodowej.
 56. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej.
 57. Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z ogłoszonym stanem epidemii, wymienione kursy specjalistyczne nie są obecnie prowadzone w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jednakże realizowane są w systemie kształcenia na odległość niżej wymienione kursy w formie innych niż kursy specjalistyczne przedsięwzięć doskonalenia zawodowego centralnego.

II. Kursy realizowane jako inne przedsięwzięcia doskonalenia zawodowego centralnego:

 1. Kurs doskonalenia zawodowego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji w systemie kształcenia na odległość.
 2. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe realizowany w systemie kształcenia na odległość.
 3. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie działań w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji realizowany w systemie kształcenia na odległość.
 4. Kurs doskonalenia zawodowego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej realizowany w systemie kształcenia na odległość.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.) za zgodą Komendanta Głównego Policji w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie dla policjantów jednostek Policji mogą uczestniczyć, w tym także odpłatnie, przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Komendantem-Rektorem a zainteresowanym podmiotem.

 

Przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów i porozumień dla innych podmiotów:

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie realizowane są również inne przedsięwzięcia szkoleniowe, których tematyka dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb podmiotu zlecającego szkolenie. Szkolenie odbywa się na podstawie autorskiego programu szkolenia uzgodnionego ze zleceniodawcą. Przedsięwzięcia odbywają się na podstawie umów i porozumień zawieranych ze zleceniodawcą. Obecnie ze względu na reżim sanitarny i procedury sanitarne obowiązujące w WSPol tego typu szkolenia prowadzone są za pomocą nowoczesnych technologii w formie kształcenia na odległość.