Komendant-Rektor
Zastępca Komendanta-Prorektor Prorektor ds. Rozwoju Kanclerz
Kwestor
Rektorat Instytut Koordynacji Badań
Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
Dziekan
Sekcja Wydatków Osobowych
Dział Kadr Biblioteka
Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Prodziekan ds. studenckich Dziekanat Dział Ochrony Informacji Niejawnych
Dział Wydawnictw i Poligrafii Sekcja Księgowości
Dział Dowodzenia
Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych Dział Łączności i Obsługi Informatycznej
Instytut SŁużby Prewencyjnej
Dział Ochrony Informacji Niejawnych
Dział Zaopatrzenia i Transportu
Zakład Prewencji i Profilaktyki Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Zakład Wychowania Fizycznego
Dział Komunikacji Społecznej
Sekcja do spraw Inwestycji i Remontów
Zespół Ochrony Pracy
Sekcja Żywnościowa
Instytut Służby Kryminalnej
Zespół ds. Prawnych
Sekcja do spraw Kwatermistrzowskich
Zakład Studiów nad Przestępczością Zakład Kryminalistyki i Informatyki Śledczej
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Zespół do spraw Zamówień Publicznych
Instytut Nauk Prawnych
Instytut Nauk Społecznych
Zakład Edukacji Językowej